Working with Us

Current Vacancies

Cadwraeth, Coed ac Amaeth

Swyddog Cynorthwyol Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE (lleoliad blwyddyn o brifysgol)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 012
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol

Teitl: Swyddog Cynorthwyol Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE (lleoliad blwyddyn o brifysgol)
Cyflog: Cyflog Byw Cenedlaethol (37 awr / wythnos)
Lleoliad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Adran: Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE - Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth
Hyd y cytundeb: 12 mis - * Dyddiad dechrau disgwyliedig Mehefin 2020*
Atebol i: Uwch Rheolwr Prosiect, Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE

Mae'r swydd uchod wedi'i gosod yng nghyd-destun cyfrifoldebau statudol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Mae’r prosiect yn eistedd o fewn portffolio o brosiectau sy’n cael eu harwain gan adran Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Adran yn gyfrifol am nifer o brosiectau rhagweithiol sydd gyda ffocws cadwraethol neu dirweddol, ac sydd yn gweithredu pwrpasau’r Parc Cenedlaethol, sef:
- i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal, ac,
- i hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig yr ardal.
Wrth ddilyn y pwrpasau hyn, mae’n ofyniad cyfreithiol fod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol.

Wedi ei ariannu’n bennaf gan y Comisiwn Ewropeaidd drwy eu rhaglen Natur a Biomarywiaeth LIFE, mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn un uchelgeisiol a chyffrous iawn sydd werth €9.5m, ac yn ffocysu ar wella cyflwr coedlannau brodorol yn ardaloedd gorllewinol Cymru. Mae’n brosiect partneriaeth sydd yn cael ei arwain gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gyda phartneriaid yn cynnwys RSPB Cymru, Coed Cadw, Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dwr Cymru, yn ogystal â thir berchnogion, rheolwyr coedlannau, a chymunedau lleol.

Bydd disgwyl i’r swyddog gynorthwyo gyda gweithrediad llwyddiannus amcanion y prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Er iddynt gael eu rheoli gan yr Uwch Rheolwr Prosiect, bydd y swyddog yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Prosiect gyda ffocws ei waith ar weithredu allbynnau’r prosiect mewn perthynas â rheoli rhywogaethau ymledol anfrodorol megis Rhododendron ponticum, Llysiau’r dial, Jac-y-neidiwr, a montbretia. Pan fydd angen, bydd hefyd disgwyl i’r swyddog gynorthwyo swyddogion prosiect eraill i weithredu amcanion eraill y cynllun gan gynnwys rheolaeth coedlannau a gwaith ymgysylltu gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion.

Mae amseriad a hyd y swydd wedi ei gynllunio i gyd-fynd â blwyddyn academaidd ac wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd eisiau cwblhau blwyddyn lleoliad fel rhan o’u hastudiaethau i ennill gradd mewn pwnc perthnasol e.e. rhai sydd â chysylltiadau agos gyda chadwraeth amgylcheddol, amaeth, neu goedwigaeth.

Dyddiad Cau: 10.00 yb, 1 Mai 2020

Function
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Ymgysylltu (Rhan amser) Prosiect LIFE Coedwig Law Geltaidd

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 010
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£22,021 - £23,836 Pro Rata

Swyddog Ymgysylltu - Prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i achub ac amddiffyn coedwigoedd glaw Cymru, fel y gellir eu mwynhau am genedlaethau i ddod.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i gyflawni prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE, rhaglen saith mlynedd gyda chyllideb o £ 7.5 miliwn.  Nod y prosiect hwn yw adfer pum Maes Cadwraeth Arbennig, gan gynnwys Coed Derw Iwerydd Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu dwyieithog rhan-amser i ymuno â ni, gan weithio 22.5 awr yr wythnos rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2023. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd yr opsiwn i barhau i gefnogi'r prosiect tan fis Gorffennaf 2025, gan ostwng yr oriau gwaith i 18.5 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £ 22,021 - £ 23,836 pro rata
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl
- Ymunwch â thîm talentog sy'n angerddol am amddiffyn bywyd gwyllt Cymru
- Gweithio o swyddfeydd yn un o safleoedd harddaf y DU

Y Rôl

Fel Swyddog Ymgysylltu, byddwch yn cyflwyno ystod o fentrau i gyfleu negeseuon prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE, gan godi ymwybyddiaeth o'r cynllun ac annog pobl i gymryd rhan.

Yn y contract cyffrous hwn, byddwch yn:

- Cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u targedu at ysgolion
- Paratoi, prawf ddarllen a golygu cyfathrebiadau dwyieithog
- Creu cynnwys ar gyfer ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a chyhoeddiadau prosiect eraill
- Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol gyda'r wasg a chydlynu gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus
- Trefnu a hwyluso cyfleoedd hyfforddi gwirfoddolwyr

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Ymgysylltu, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gynhyrchu deunydd ysgrifenedig a digidol creadigol, ffeithiol, bywiog a chyffrous yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys y gallu i addasu'ch steil i ddiwallu anghenion y gynulleidfa
- Y gallu i gyfieithu copi creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg ac o'r Saesneg i'r Gymraeg heb golli naws na ffocws y darn
- Profiad cyfathrebu, gan gynnwys y gallu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd sydd â nodweddion gwarchodedig
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd (neu gyfwerth) mewn cyfathrebu neu ddisgyblaeth gysylltiedig
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weithredydd Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Swyddog Marcomms, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, neu'r Weithrediaeth Cysylltiadau Cyhoeddus.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 22.5 awr yr wythnos tan fis Mawrth 2023, gyda'r opsiwn i weithio 18.5 awr yr wythnos rhwng Ebrill 2023 a Gorffennaf 2025.

Felly, os ydych chi am gefnogi llwyddiant prosiect cadwraeth hanfodol fel Swyddog Ymgysylltu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch â Gethin Davies, Uwch Rheolwr Prosiect ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, dydd Gwener, 17.04.20

Function
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
22.5


Share this vacancy

Eiddo

Cynorthwy-ydd Maes Parcio Pen y Pass

Arall

Job Ref
SNPA 2020 011
Location
Arall
Salary
£9.36 - £9.55 yr awr

Cynorthwy-ydd Maes Parcio - Contract
Maes Parcio Pen-y-Pass (gyda theithio i Feysydd Parcio eraill y Parc Cenedlaethol yn ôl yr angen)

Ydych chi'n unigolyn hunanysgogol sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Am dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf syfrdanol y DU? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn rheoli 16 maes parcio talu ac arddangos ledled y Parc Cenedlaethol gyda sawl safle yn byrth allweddol i bentrefi neu'n gyrchfannau poblogaidd i gerddwyr.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Maes Parcio i ymuno â ni ar gontract rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2020, gan weithio 32.5 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £ 9.36 - £ 9.55 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Treuliwch eich haf y tu allan, yn hytrach na mewn swyddfa

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Maes Parcio, byddwch yn cefnogi rhedeg yn llyfn Maes Parcio Pen-y-Pass.

Gan adrodd i Reolwr y Maes Parcio, byddwch yn sicrhau bod cerbydau'n cael eu parcio'n ddiogel, yn darparu newid ar gyfer peiriannau Talu ac Arddangos ac yn ymateb i ystod o ymholiadau gan ymwelwyr.

Byddwch hefyd yn:

- Rhoi cyngor sylfaenol, cymorth a gwybodaeth gyffredinol i'r cyhoedd am y Parc Cenedlaethol
- Patrolio y safle y rhai nad ydynt wedi talu a chodi nodiadau rhybuddio
- Glanhau peiriannau Talu ac Arddangos a chwblhau mân atgyweiriadau
- Sicrhau fod y safle'n lân ac yn daclus
- Darparu cyfer brys ar gyfer Meysydd Parcio eraill y Parc Cenedlaethol pan fo angen

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Maes Parcio, bydd angen i chi fod â

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Y gallu i drin arian yn gyfrifol ac yn gywir
- Trwydded yrru lawn, ddilys
- Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i ddelio â'r cyhoedd mewn modd cwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
- Y gallu i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc

Byddai dealltwriaeth sylfaenol o beiriannau Talu ac Arddangos yn fuddiol, ynghyd â gwybodaeth am Eryri a'i atyniadau.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, Swyddog Gorfodi Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 32.5 awr yr wythnos dros bum niwrnod.

Felly, os ydych chi am gymryd eich cam nesaf fel Cynorthwy-ydd Maes Parcio, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch âg Edward Jones, Pennaeth Eiddo ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb ar dydd Gwener, 17.04.20

Treftadaeth Ddiwylliannol

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 007
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£24,799 - £26,999

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau
Wedi'i leoli yn Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (a swyddfeydd lloeren eraill yn ardal y prosiect)

Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau sydd dan fygythiad trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i gefnogi llwyddiant y Cynllun hwn ac ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 24,799 - £ 26,999 y flwyddyn
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel y Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, byddwch yn codi ymwybyddiaeth o'r Cynllun CLP gyda chymunedau lleol ac yn helpu i greu mentrau a arweinir gan y gymuned a fydd yn cyfrannu at amcanion y Cynllun.

Yn benodol, byddwch yn cefnogi gweithredu gweithgareddau lles ac addysg wedi'u targedu i annog pobl i ddysgu am bwysigrwydd tirwedd y Carneddau a'r rôl y gallant ei chwarae wrth ddiogelu ei dyfodol.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Datblygu perthnasoedd â grwpiau cymunedol ac unigolion i danio brwdfrydedd dros y Cynllun
- Helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y Cynllun
- Sicrhau bod cyfle cyfartal i gymryd rhan yn y Cynllun a mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau cyfranogi, megis anghydbwysedd rhwng y rhywiau, mynediad at drafnidiaeth neu ddiffyg ymwybyddiaeth
- Gwerthuso a chasglu data ymgysylltu a chyfranogi

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gyflawni gofynion y rôl hon trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg
- Profiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol, cydlynu mentrau dan arweiniad gwirfoddolwyr a rheoli neu weithio gyda grwp cymunedol
- Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
- Dealltwriaeth dda o'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynhwysiant cymdeithasol a lles mewn cymunedau amrywiol
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd neu gyfwerth mewn Datblygu Cymunedol, Astudiaethau Ieuenctid a Chymunedol neu bwnc perthnasol
- Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Datblygu Cymunedol, Cydlynydd Prosiect Cymunedol, Cydlynydd Gwirfoddoli, Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol, Swyddog Allgymorth, Cydlynydd Gwasanaethau Cymunedol, neu Swyddog Prosiect Cymunedol.

Felly, os ydych chi am gymryd y cam nesaf fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch â Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, dydd Gwener, 17.04.20

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 006
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£22,021 - £23,836 Pro Rata

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau
Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Dehongli rhan-amser i gefnogi'r Cynllun ac ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 22,021 - £ 23,836 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel y Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, byddwch yn cyflwyno ystod o fentrau i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun CLP a chyfleu ei negeseuon.

Yn y rôl gyffrous hon, byddwch yn:

- Datblygu gwefan, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, cyswllt â'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus y Cynllun
- Creu cynnwys deniadol yn Saesneg ac yn Gymraeg
- Cynnal perthnasoedd gwaith da gyda'r wasg
- Creu straeon newyddion cadarnhaol gyda phwyslais ar ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid a chyfranogwyr y prosiect

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gynhyrchu deunydd ysgrifenedig a digidol creadigol, ffeithiol, bywiog a chyffrous yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys y gallu i addasu'ch steil i ddiwallu anghenion y gynulleidfa
- Y gallu i gyfieithu copi creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg ac o'r Saesneg i'r Gymraeg heb golli naws na ffocws y darn
- Profiad cyfathrebu a chyfathrebu digidol, gan gynnwys y gallu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd sydd â nodweddion gwarchodedig
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd (neu gyfwerth) mewn cyfathrebu neu ddisgyblaeth gysylltiedig

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weithredydd Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, neu'r Weithrediaeth Cysylltiadau Cyhoeddus.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 22 awr yr wythnos.

Felly, os ydych chi am gymryd y cam nesaf fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch â Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, dydd Gwener, 17.04.20

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
22


Share this vacancy

Swyddog Cefnogi (Cyllid a Chontractau), Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 008
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£19,554 - £21,166

Swyddog Cefnogi’r Cynllun (Cyllid a Chontractau)
Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (gyda theithio achlysurol i safleoedd prosiect)

0s ydych chi’n weinyddwr Cymraeg a Saesneg ei iaith sydd â phrofiad o systemau ariannol, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturlol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cefnogi Cynllun i gefnogi llwyddiant y Cynllun, gan ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 19,554 - £ 21,166 y flwyddyn
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rél

Fel Swyddog Cefnogi Cynllun, byddwch yn rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol ar gyfer y Cynllun CLP.

Gan weithio’n agos gyda’r Cynorthwyydd Gweinyddu, byddwch yn rheoli cyllid y Cynllun, yn gweinyddu contractau, yn cadw cofnodion cywir ac yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwr Prosiect.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Dirprwyo tasgau i’r Cynorthwyydd Gweinyddu
- Monitro cyllidebau prosiectau
- Coladu data ar gyfer hawliadau grant chwarterol ac adroddiadau cynnydd
- Prosesu anfonebau a thaliadau
- Trefnu cyfarfodydd Partneriaeth a chymryd cofnodion pan fo angen

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Cefnogi Cynllun, bydd angen i chi fod â:

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a Ilafar cryf yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad gweinyddol, gan gynnwys defnyddio systemau ariannol
- Lefel dda o lythrennedd TG, gan gynnwys hyfedredd mewn MS Word, Excel a Mynediad
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (neu gyfwerth)
- Trwydded yrru ddilys

Gail sefydliadau eraill aIw'r rél hon yn Swyddog Prosiect, Gweinyddwr, Gweinyddwr Prosiect, Clerc Cyllid, Gweinyddwr Cyllid, Swyddog Cyllid, Gweinyddwr Contractau, neu Gydlynydd Prosiect.

Felly, os ydych am gymryd eich cam nesaf fel Swyddog Cefnogi Cynllun, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch â Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, dydd Gwener, 17.04.20

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan Amser, Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 009
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£18,795 - £19,171 (Pro rata)

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Rhan Amser (16 awr yr wythnos)
Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (gyda theithio achlysurol i leoliadau cyfarfod)

Os ydych chi'n weinyddwr trefnus iawn gyda sgiliau TG da, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddu rhan-amser (16 awr yr wythnos) i ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 18,795 - £ 19,171 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, byddwch yn darparu lefel uchel o gefnogaeth weinyddol i Reolwr Prosiect Cyflenwi Cynllun CLP.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn:

- Cymryd cofnodion a nodiadau mewn amrywiol gyfarfodydd
- Helpu i fonitro cyllidebau prosiectau
- Ymateb i amrywiaeth o ymholiadau gan randdeiliaid
- Cydlynu cyfieithu dogfennau
- Rhoi gwybod i'r Swyddog Prosiect am unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â’r prosiect

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, bydd angen i chi fod â

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad gweinyddol, gan gynnwys defnyddio systemau ariannol
- Lefel dda o lythrennedd TG, gan gynnwys MS Word, Excel ac Access
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu gyfwerth
- Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Prosiect, Cydlynydd Rhaglen, Cydlynydd Prosiect, Cynorthwyydd Prosiect, Gweinyddwr Cadwraeth, Gweinyddwr Prosiect Cadwraeth, Gweinyddwr Swyddfa, Cynorthwyydd Swyddfa, neu Weinyddwr Rhaglen.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 16 awr yr wythnos.

Felly, os ydych chi am gymryd y cam nesaf fel Cynorthwy-ydd Gweinyddu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am wybodaeth pellach am y swydd cysylltwch â Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, dydd Gwener, 17.04.20

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
16


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2020
Powered by: Webrecruit