Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio

Cynorthwy-ydd Cynllunio Ymchwil (Polisi)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2024 011
Location
Penrhyndeudraeth

Cynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (gydag ymweliadau safle achlysurol)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil i ymuno â’n Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar sail barhaol, llawn amser, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £26,873 - £29,777
- 24 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc a Dydd Gwyl Dewi
- Hybrid/gweithio hyblyg
- GP24/7
- Cefnogaeth Iechyd Meddwl
- Cefnogaeth Gyfreithiol
- Cefnogaeth Ariannol
- Cefnogaeth i Ofalwyr
- 3c Oddi ar Litr o Ddisel
- Gwybodaeth a Chymorth Menopos
- Iechyd a Ffitrwydd
- Gwasanaeth cynghori ‘Gofyn Bil’
- Gweithlyfrau Hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Fel rhan o’r rôl hon, (pe dymunir) cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad drwy gofrestru ar gwrs addysg uwch sy’n berthnasol i gynllunio.

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Cynllunio/Ymchwil, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil a dadansoddiad ystadegol i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Eryri.

Gan weithio fel rhan o’r Tîm Gwasanaeth Cynllunio, byddwch yn gwneud gwaith cartograffig a chymorth rheoli prosiect, yn ogystal â pharatoi, gweithredu a monitro’r Cynllun Datblygu Lleol.

Byddwch hefyd yn cynorthwyo'r Rheolwr Datblygu i wneud gwaith technegol, gan gynnwys cynorthwyo gyda gwybodaeth ystadegol megis ffurflenni chwarterol Llywodraeth Cymru a phrosesu ymholiadau chwiliad tir lleol.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gradd (neu gyfwerth) mewn cynllunio, daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig
- Y gallu i wneud gwaith ymchwil gwreiddiol a dadansoddi data
- Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ysgrifenedig da
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 7 Mehefin 2024.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cynllunio, Swyddog Cynllunio Graddedig, Swyddog Cynllunio Iau, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio, neu Gynorthwyydd Ymchwil Cadwraeth.

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl newydd ddeniadol fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2024 013
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£32,076 - £37,336 y flwyddyn

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Democrataidd i ymuno â'n tîm yn llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £32,076 - £37,336 y flwyddyn
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau (24 diwrnod)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol
- Manteision Staff Ardderchog trwy 360 App Lles
- GP24/7
- Cefnogaeth Iechyd Meddwl
- Cefnogaeth Gyfreithiol
- Cefnogaeth Ariannol
- Cefnogaeth i Ofalwyr
- 3c Oddi ar Litr o Ddisel
- Gwybodaeth a Chymorth Menopos
- Iechyd a Ffitrwydd
- Gofyn Bill
- Gweithlyfrau Hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis

Y Rôl

Fel Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, byddwch yn darparu cefnogaeth a chymorth effeithiol i'n haelodau i gefnogi llywodraethu ar draws ein sefydliad.

Wrth reoli gweinyddiaeth ein Pwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau, byddwch yn paratoi calendr blynyddol o gyfarfodydd ac yn archebu lleoliadau, cyfleusterau cyfarfodydd hybrid, gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a lluniaeth.

Byddwch yn mynychu ac yn cynhyrchu cofnodion drafft ar gyfer pob cyfarfod yn ogystal â Log Gweithredu a chynnal y Gofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau a’u cyhoeddi ar ein gwefan.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cynhyrchu Agenda Cymraeg a Saesneg ar wahân gydag adroddiadau cysylltiedig ar gyfer pob cyfarfod
- Rheoli a monitro'r gyllideb Costau Democrataidd
- Rheoli prosesu a thalu lwfansau a threuliau misol Aelodau
- Cydlynu Hyfforddiant Aelodau
- Cynorthwyo ac ateb ymholiadau o ddydd i ddydd gan y Cadeirydd a'r Aelodau

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o gymryd cofnodion
- Sgiliau prosesu geiriau rhagorol
- NVQ Lefel 4 mewn gweinyddu busnes neu gyfwerth

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 7 Mehefin 2024.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Llywodraethu, Swyddog Gweinyddol Gwasanaethau Democrataidd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Gweithredol, EA, neu Weinyddwr Tîm.

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl newydd fel Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 awr yr wythnos

Share this vacancy

Derbynnydd

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2024 004 W
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£12.20 i £12.82 yr awr

Derbynnydd
Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’n tîm yn barhaol, rhan amser, gan weithio 22 awr yr wythnos o ddydd Mercher i ddydd Gwener.

Y Manteision

- Cyflog o £12.20 i £12.82 yr awr
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau (24 diwrnod) (pro rata)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol
- Manteision Staff Ardderchog trwy 360 Ap Lles
- GP24/7
- Cefnogaeth Iechyd Meddwl
- Cefnogaeth Gyfreithiol
- Cefnogaeth Ariannol
- Cefnogaeth i Ofalwyr
- 3c Oddi ar Litr o Ddisel
- Gwybodaeth a Chymorth Menopos
- Iechyd a Ffitrwydd
- Gofyn Bill
- Gweithlyfrau Hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis

Y Rôl

Fel Derbynnydd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i ymwelwyr â Swyddfa’r Parc Cenedlaethol.

Fel wyneb cyfeillgar ein swyddfeydd, byddwch yn cyfarch ymwelwyr, yn ateb ymholiadau ac yn ymateb yn brydlon i alwadau ffôn ac e-byst.

Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol a chyllid, yn prosesu taliadau wyneb yn wyneb a thros y ffôn, yn trin taliadau arian parod bach, yn anfon derbynebau ac anfonebau ac yn logio sieciau.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Archebu ystafelloedd cyfarfod
- Cynnal stoc o gyflenwadau swyddfa
- Cadw cofnodion cywir
- Prosesu milltiroedd busnes

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried fel Derbynnydd, bydd angen:

- Profiad o waith gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa prysur
- Profiad o ymdrin ag ymchwiliadau cyhoeddus cyffredinol
- Sgiliau prosesu geiriau rhagorol
- Ar o leiaf NVQ Lefel 3 mewn gweinyddu busnes neu gyfwerth

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 7 o Fehefin 2024.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Swyddfa, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Ysgrifennydd, Gweinyddwr Swyddfa, Swyddog Gweinyddol, neu Gydlynydd Derbynfa.

Felly, os ydych am gamu i rôl newydd fel Derbynnydd, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gweinyddiaeth
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
22 awr yr wythnos.

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2024
Powered by: Webrecruit