Working with Us

Current Vacancies

Eiddo

Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 021 025
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£27,741 - £31,346

Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo (Contract Tymor Penodol)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cyfleusterau ac Eiddo i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Dyma'r rôl ddelfrydol i chwarae rhan allweddol wrth gynnal a chadw ein hamgylchedd syfrdanol.

Byddwch yn cael cyfle i helpu i warchod a diogelu harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri, fel y gellir ei fwynhau am genedlaethau lawer i ddod.

Y Rôl

Fel Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo, byddwch yn gweithio o fewn tîm bach sy'n gyfrifol am ein hadeiladau a'n safleoedd a'r gwaith cynnal a chadw cysylltiedig.

Mae ein hystâd yn amrywio o adeiladau rhestredig i safleoedd eiconig, canolfannau gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio a chyfleusterau amrywiol yn ogystal â choetiroedd a thiroedd amwynder. Byddwch yn darparu cefnogaeth dechnegol allweddol i brosiectau ac atgyweiriadau ac yn helpu i gyflawni'r Cynllun Rheoli Asedau.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad ar lefel dechnegol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo
- Profiad o redeg mân gontractau gwaith a rheoli prosiectau
- Gradd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn adeiladu a / neu arolygu (neu bwnc perthnasol arall) neu brofiad ymarferol helaeth mewn rheoli asedau a / neu eiddo
- Gwybodaeth ymarferol o faterion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reoli eiddo
- Y gallu i gynnal arolygon a chynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol
- Y gallu i gynnal arolygon cyflwr, paratoi amcangyfrifon ac ysgrifennu manylebau gwaith ar gyfer gwaith adeiladu
- Y gallu i reoli contractau yn ddiogel
- Trwydded yrru ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb, dydd Gwener 21 Mai 2021.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Eiddo, Swyddog Cynnal a Chadw Eiddo, Swyddog Cyfleusterau, Swyddog Gwasanaethau Eiddo, Cydlynydd Cynnal a Chadw, neu Swyddog Cynnal a Chadw.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Wardeiniaid

Kickstart - Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (X2)

Arall

Job Ref
APCE 2021 023
Location
Arall
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (Kickstart)
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i dri hyfforddai Gweithiwr Ystâd Prosiect ymuno â'n tîm. Bydd un lleoliad gwaith yn Nolgellau a'r ddau arall yng Nghwm y Glo. Byddwch yn rhan o'r Gwasanaeth Wardeiniaid sy'n helpu'r cyhoedd i fwynhau'r cyfleoedd hamdden a gyflwynir gan y Parc, a hynny tra'n amddiffyn ei dirwedd, ei fywyd gwyllt a'i amgylchedd, ynghyd â buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.
Mae'r Gwasanaeth yn cyfrannu at gynnal a chadw meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo eraill sy'n eiddo i'r Awdurdod ac yn eu rheoli o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnal hawliau tramwy cyhoeddus ar dir arall lle bo hynny'n briodol.
Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• lefel ddigonol o ffitrwydd oherwydd gelwir ar eich sgiliau i wneud gwaith mewn ardaloedd ucheldirol anghysbell a allai fod yn hygyrch ar droed yn unig
• profiad o waith rheoli ystadau
• y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm bach o fewn gwasanaeth mwy
• sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
• trwydded yrru ddilys

Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein Depo yn Nolgellau a Chwm y Glo.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod. Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Kickstart - Gweithwr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant

Arall

Job Ref
APCE 2021 024
Location
Arall
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (Kickstart)
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i dri hyfforddai Gweithiwr Ystâd Prosiect ymuno â'n tîm. Bydd un lleoliad gwaith yn Nolgellau a'r ddau arall yng Nghwm y Glo. Byddwch yn rhan o'r Gwasanaeth Wardeiniaid sy'n helpu'r cyhoedd i fwynhau'r cyfleoedd hamdden a gyflwynir gan y Parc, a hynny tra'n amddiffyn ei dirwedd, ei fywyd gwyllt a'i amgylchedd, ynghyd â buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.
Mae'r Gwasanaeth yn cyfrannu at gynnal a chadw meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo eraill sy'n eiddo i'r Awdurdod ac yn eu rheoli o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnal hawliau tramwy cyhoeddus ar dir arall lle bo hynny'n briodol.
Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• lefel ddigonol o ffitrwydd oherwydd gelwir ar eich sgiliau i wneud gwaith mewn ardaloedd ucheldirol anghysbell a allai fod yn hygyrch ar droed yn unig
• profiad o waith rheoli ystadau
• y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm bach o fewn gwasanaeth mwy
• sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
• trwydded yrru ddilys

Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein Depo yn Nolgellau a Chwm y Glo.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod. Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Ymgysylltu

Kickstart - Cynorthwy-wyr Digidol dan Hyfforddiant (X2)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 022
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Cynorthwy-wyr Digidol dan Hyfforddiant (Kickstart)

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i ddau hyfforddai Cynorthwyydd Digidol ymuno â'n tîm. Byddwch yn cynorthwyo'r Swyddogion Cyfathrebu a'r Swyddog Digidol yn eu gwaith o ymgysylltu â'n cynulleidfaoedd trwy ddulliau digidol. Bydd hyn yn cynnwys uwch lwytho cynnwys (cymdeithasol ac ar y we), monitro cyfryngau cymdeithasol, prawf ddarllen a golygu cynnwys, creu cynnwys digidol, dadansoddi data gan gynnwys lefelau cyrhaeddiad ac ymgysylltu.

Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• profiad o ddefnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Youtube, Trydar, Facebook, Instagram a TikTok
• y ddawn i gynhyrchu cynnwys digidol creadigol ac ysbrydoledig
• Dealltwriaeth o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'i bwrpasau
• Dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar Eryri a'i chymunedau
Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod . Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2021
Powered by: Webrecruit