Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 004
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£26,999 - £30,507

Swyddog Cynllunio
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio i ymuno â'n Tîm Cydymffurfiaeth yn ein swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Y Buddion

- Cyflog hyd at £ 30,507 y flwyddyn

Os ydych chi'n aelod o'r RTPI (neu'n gweithio tuag at aelodaeth) sydd â phrofiad o faterion cynllunio mewn ardaloedd gwledig, mae hwn yn gyfle unigryw i helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri.

Gan weithio ochr yn ochr â'n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt rhyfeddol, byddwch yn gwewithio yn yn o’r ardaloedd mwyaf syfrdanol yn y byd.

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio, byddwch yn adolygu ceisiadau, gweithdrefnau a phrosesau cynllunio ac yn darparu cyngor i'n sefydliad ar effaith, deddfwriaeth a pherthnasedd.

Yn benodol, byddwch yn delio â'r broses ymgeisio cynllunio o'r dechrau i'r diwedd, gan ymchwilio, prosesu a diwygio'r holl ddogfennaeth.

Byddwch hefyd:

- Rhoi cyngor ar bolisi ac arfer
- Trafod diwygiadau a gwneud argymhellion
- Cynnal ymchwiliadau cydymffurfio
- Paratoi datganiadau ar gyfer apeliadau

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Cynllunio, bydd angen i chi fod â:

- Phrofiad o faterion cynllunio mewn ardaloedd gwledig
- Y gallu i ddarllen a deall cynlluniau adeiladu
- Aelodaeth lawn o'r RTPI (Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol) neu'n gweithio tuag at wneud cais am aelodaeth lawn
- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r materion cynllunio sy'n effeithio ar Barciau Cenedlaethol
- Cymhwyster lefel gradd mewn pwnc perthnasol
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynllunio Gwledig, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Cynlluniwr Tref, Cynlluniwr Gwledig, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ar 27 Chwefror 2020.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Cynllunio, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd yma cysyllwtch â Jane Jones, Rheolwr Cynllunio ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb Dydd Iau 27 Chwefror 2020

Ymgysylltu

Rheolwr Prosiect Cynnwys a Brand

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 002
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£31,371 - £32,878

Rydym ar fin cychwyn ar brosiect mawr i adnewyddu ac adfywio ein gwefan a datblygu cynnwys newydd a gafaelgar. O'r herwydd, rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Cynnwys a Brand i ymuno â ni ar gontract tymor penodol am dair blynnedd.

Fel y Rheolwr Prosicet Cynnwys a Brand, byddwch yn cydlynu cyflwyno ein gwefan newydd, gan sicrhau ei bod yn ddeniadol, yn hygyrch ac yn gwbl weithredol.

Am sgwrs pellach am y swydd yma cysylltwch â Helen Pye, Pennaeth Ymgysylltu ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020


Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Ymgysylltu

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 003
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£18,795 - £19,171 (Pro rata)

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol i ymuno â'n Gwasanaeth Ymgysylltu yn rhan-amser, gan weithio 30 awr yr wythnos.

Am fanylion pellach am y swydd cysylltwch â Helen Pye, Pennaeth Ymgysylltu ar 01766 770274

Dyddiad cau: 10.00yb, Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2020
Powered by: Webrecruit