Working with Us

Current Vacancies

Cadwraeth, Coed ac Amaeth

Swyddog Bioamrywiaeth

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 027
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Swyddog Bioamrywiaeth (Contract Tymor Penodol)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Bioamrywiaeth i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol 18 mis.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fioamrywiaeth Eryri
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Eich Rôl

Fel Swyddog Bioamrywiaeth, byddwch yn chwarae rhan allweddol mewn ymdrechion cadwraeth a gwella harddwch naturiol Eryri, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth ddiwylliannol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn gweithredu mewn partneriaeth â sefydliadau ac asiantaethau rheoli tir eraill ac yn debygol o fod yn gysylltiedig â sawl prosiect bach gwahanol ar yr un pryd.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Datblygu a darparu prosiectau bioamrywiaeth newydd
- Cydlynu gweithgareddau yn y parc cenedlaethol gyda'r rhaglen ENRaW Genedlaethol a Chydlynwyr CGGC
- Paratoi a chyhoeddi ein cynllun a'n hadroddiad Adran 6
- Diweddaru a chyflawni'r cynllun gweithredu amrywiaeth lleol a gweithredoedd Adran 6 a 7
- Hwyluso cyfranogiad preswylwyr ac ymwelwyr â'r Parc
- Gwella'r ddealltwriaeth o fioamrywiaeth, gwasanaethau ecosystemau a rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol
- Cynrychioli'r Awdurdod ar weithgorau allanol, paneli cynghori a chymunedau
- Rhoi cyngor ar rywogaethau goresgynnol a'u rheolaeth
- Darparu cefnogaeth ar faterion cynllunio
- Cydlynu cyfleoedd gwirfoddoli
- Dyrannu a rheoli cyllideb prosiect bach (£ 10K)

Amdanoch chi
Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Bioamrywiaeth, bydd angen i chi:

- Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gradd mewn pwnc gwyddonol, biolegol neu reoli tir perthnasol
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisi cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn perthynas â materion ecolegol a bioamrywiaeth a gwybodaeth am ei gymhwyso
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Gwybodaeth o'r trefniadau trwyddedu rhywogaethau gwarchodedig
- Lefel dda o lythrennedd TG a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Prosiectau Bioamrywiaeth, Swyddog yr Amgylchedd, Swyddog Prosiectau Amgylcheddol, Swyddog Polisi Bioamrywiaeth, Swyddog Cadwraeth, Swyddog Prosiect, neu Swyddog Prosiect Cadwraeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ddydd Mawrth 15fed Rhagfyr 2020.

Felly, os ydych chi'n barod i gynnal ardal anhygoel o gynefin naturiol fel Swyddog Bioamrywiaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

LIFE Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru Swyddog Prosiect

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2020 026
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£27,741 - £31,346

Mae prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn rhaglen saith mlynedd gwerth £ 7M wedi'i hariannu gan LIFE. Y nod yw adfer a dod â statws sylweddol o safleoedd Coetir Derw Gorllewinol yr Iwerydd yng Nghymru i statws cadwraeth ffafriol. Mae Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru wedi derbyn cyllid gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

Rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i ymuno â ni ar gontract tymor hir tan Orffennaf 2025 i gefnogi llwyddiant y prosiect hwn.

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 y flwyddyn
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl
- Ymunwch â thîm talentog sy'n angerddol am amddiffyn bywyd gwyllt Cymru
- Gweithio o swyddfeydd yn un o safleoedd harddaf y DU

Y Swydd

Fel Swyddog Prosiect, byddwch yn sicrhau bod prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn cael ei gyflawni'n effeithiol.

Gan weithio fel rhan o dîm bach, byddwch yn:

- Sicrhau a rheoli caniatâd statudol ar gyfer gweithgareddau prosiect
- Rheoli llwythi gwaith contractwyr, parthau amseru a gwaith
- Cynorthwyo gyda digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd
- Rheoli rhan o'r gyllideb gwaith tir cyfalaf
- Ysgrifennu adroddiadau a choladu data

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Prosiect, bydd angen:

- Profiad o gyflawni prosiectau
- Profiad gydag offer a phrosesau mapio GIS a GPS
- Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
- Dealltwriaeth o reoli rhywogaethau ymledol mewn amgylcheddau coetir
- Cymhwyster lefel gradd
- Trwydded yrru lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Byddai cymhwyster Cymorth Cyntaf yn fuddiol i'ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Prosiect, Swyddog Rhaglen, Swyddog Cyflenwi Prosiect, Swyddog Cyflenwi Rhaglenni, Cydlynydd Prosiect Cadwraeth neu Swyddog Prosiect Cadwraeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00yb ar ddydd Mawrth yr 8fed Rhagfyr 2020.

Function
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2020
Powered by: Webrecruit