Working with Us

Current Vacancies

Eiddo

Cynorthwy-ydd Meysydd Parcio (Dros Dro hyd Tachwedd 2023), Pen Y Pass

Arall

Job Ref
APCE 2022 032
Location
Arall

Cynorthwyydd Maes Parcio (FTC)
Maes Parcio Pen y Pass, Eryri

Y Sefydliad

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae safle Pen y Pass sy'n eiddo i APCE yn un o'r prif fynedfeydd i'r Wyddfa gyda thrac y Mwynwyr a PYG yn cychwyn o'r safle.

Rydym yn chwilio am Weithiwr Maes Parcio cyfeillgar i'n helpu i wneud harddwch aruchel mynyddoedd Cymru yn hygyrch i bawb.

Mae hon yn rôl amser llawn sy’n gweithio 37 awr yr wythnos ar gontract tymor penodol tan fis Tachwedd 2023, gan gynnwys penwythnosau a Gwyliau Banc.

Y Manteision

- Cyflog o £18,887 - £20,043 y flwyddyn
- Gweithio yn un o'r parciau cenedlaethol mwyaf enwog
- Treuliwch eich haf y tu allan

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn dwyieithog sydd â sgiliau iaith Gymraeg a Saesneg i ymuno â’n tîm a helpu i sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael profiad dymunol a di-drafferth.

Gydag amcangyfrif o 250,000 o bobl yn defnyddio'r wefan hon bob blwyddyn, byddwch yn cael y cyfle i ymgysylltu â chwsmeriaid o amrywiaeth o gefndiroedd. Fel un o’u pwyntiau cyswllt cyntaf, cewch gyfle i arddangos y gwasanaeth cwsmeriaid gorau oll yn ogystal â’r gorau o’r awyr agored yng Nghymru.

Felly, os oes gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd i wneud y rôl hon yn llwyddiant, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Maes Parcio Pen y Pass, chi fydd yn gyfrifol am redeg y system barcio o flaen llaw yn dymhorol, gan sicrhau bod y safleoedd a’r cyfleusterau’n ddymunol.

Byddwch yn cynnal a chadw peiriannau Talu ac Arddangos mewn Meysydd Parcio Cenedlaethol eraill yn Eryri, gan sicrhau cydymffurfiaeth gan ddefnyddwyr.

Byddwch hefyd yn:

- Sicrhau bod cerbydau'n cael eu parcio'n ddiogel
- Cyfeirio traffig yn effeithiol, gan sicrhau bod cyffyrdd ac arosfannau bysiau yn aros yn glir
- Delio'n gwrtais ag ymholiadau, cwynion a sylwadau eraill gan gwsmeriaid
- Coladu ystadegau ar feysydd parcio yn ôl yr angen

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Weithiwr Maes Parcio, bydd angen y canlynol arnoch chi:

- Bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Bod yn gyfrifol a chywir wrth ymdrin ag arian
- Gallu ymgysylltu â'r cyhoedd mewn modd cwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
- Gwybodaeth dda am ardal Eryri
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Gorffennaf 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwy-ydd Parcio, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Felly, os hoffech ymuno â ni fel Cynorthwyydd Maes Parcio, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2022
Powered by: Webrecruit