Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 019
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£22,627 - £24,491

Cynorthwy-ydd Ymchwil /Cynllunio (Contract Tymor Penodol 2 flynedd)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Ydych chi wedi graddio, yn brwdfrydig a llawn cymhelliant ac yn edrych i ddatblygu'ch gyrfa? Am weithio o fewn amgylchedd syfrdanol Eryri? Os felly, darllenwch ymlaen.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 22,627 - £ 24,491 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Os oes gennych ddiddordeb mawr yn materion cynllunio mewn ardaloedd gwledig, mae hwn yn gyfle unigryw i helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri.

Gan weithio ochr yn ochr â'n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt rhyfeddol, bydd gennych un o'r amgylcheddau swyddfa fwyaf syfrdanol yn y byd.

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, byddwch yn ymgymryd â gwaith ymchwil a dadansoddi ystadegol, gan gynnwys gwaith cartograffeg a chymorth rheoli prosiect.

Gan weithio fel rhan o Dîm y Gwasanaeth Cynllunio, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth baratoi, gweithredu a monitro Cynllun Datblygu Lleol Eryri.

Byddwch hefyd yn cynorthwyo Rheoli Datblygu wrth ymgymryd â gwaith technegol, gan gynnwys cymorth gyda gwybodaeth ystadegol fel ffurflenni chwarterol Llywodraeth Cymru a phrosesu ymholiadau chwilio tir lleol.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Gradd mewn cynllunio, daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig arall
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Y gallu i ymgymryd ag ymchwil wreiddiol a dadansoddi data
- Lefel dda o lythrennedd cyfrifiadurol a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office
- Trwydded yrru ddilys

Mae profiad o ddefnyddio GIS yn ddymunol, gan gynnwys ei gymhwyso wrth ddosbarthu tirwedd (e.e. LANDMAP). Yn ogystal, byddai dealltwriaeth o'r broses gynllunio a datblygu o fudd i'ch cais, fel y byddai profiad o gynnal ymchwil a dadansoddi data.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cynllunio, Swyddog Cynllunio, Swyddog Cynllunio Gwledig, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Cynlluniwr Tref, Cynlluniwr Gwledig, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio, neu Gynorthwyydd Ymchwil Cadwraeth.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00am ar 23 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Ecolegydd (Cynllunio a Datblygu)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2021 017
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Ecolegydd (Cynllunio a Datblygu) - Contract Tymor Penodol
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydyn ni nawr yn chwilio am Ecolegydd i ymuno â thîm Eryri a darparu cyngor bioamrywiaeth ac ecolegol arbenigol ar gontract tymor penodol.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741 y flwyddyn
- Cefnogi ymwybyddiaeth ac arbenigedd bioamrywiaeth ac ecolegol yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Y Rôl

Fel Ecolegydd, byddwch yn ymuno â'r gwasanaeth cynllunio ac yn sicrhau ein bod yn gwarchod bioamrywiaeth, yn amddiffyn rhywogaethau a safleoedd dynodedig statudol ac yn trin ystod o faterion cadwraeth natur eraill.

Bydd eich rôl yn cynnwys:

- Rhoi cyngor ecolegol proffesiynol ac amserol ar faterion cynllunio a datblygu
- Rhoi cyngor ecolegol ar geisiadau cynllunio, ymholiadau cyn ymgeisio a chynigion datblygu eraill
- Cynorthwyo gyda'r Cynllun Datblygu statudol, Canllawiau Cynllunio Atodol a materion polisi eraill
- Lle bo hynny'n berthnasol, gweithio gydag Awdurdodau Cynllunio Lleol eraill (LPA’s) ledled rhanbarth Gogledd Cymru

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Ecolegydd, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Gradd mewn pwnc gwyddonol, biolegol a / neu reoli tir perthnasol
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Dealltwriaeth o'r broses gynllunio a datblygu
- Dealltwriaeth dda o faterion a deddfwriaeth ecolegol gyfredol, yn enwedig mewn perthynas â materion cynllunio a datblygu
- Y gallu i ysgrifennu'n glir ac yn gryno
- Lefel dda o lythrennedd cyfrifiadurol a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office
- Profiad o ddefnyddio GIS
- Aelodaeth o'r corff proffesiynol perthnasol

Byddai profiad mewn rheoli tir ecolegol yn fuddiol i'ch cais. Byddai rhywfaint o brofiad o weithio gyda rhywogaethau gwarchodedig statudol, yn enwedig ystlumod - gan gynnwys lliniaru effeithiau datblygu, hefyd yn fanteisiol.

Byddai sgiliau a phrofiad rheoli prosiect yr un mor ddymunol, yn yr un modd â pherthynas waith dda â sefydliadau eraill a phrofiad o ddefnyddio Cofnod.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Ecolegydd y Parc Cenedlaethol, Ecolegydd Ymgynghorol, Ecolegydd Ardal, Ecolegydd Cymorth Cynllunio, Ecolegydd Wildscapes, neu Ecolegydd Cynllunio.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar 20 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Ecolegydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Cynllunio
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer

Derbynnydd Rhan Amser (22 Awr yr wythnos)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 018
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£19,312 - £19,698 pro rata

Derbynnydd - Rhan Amser
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal â'r mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â ni yn rhan-amser, gan weithio 22 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £ 19,312 - £ 19,698 pro rata
- Cynllun hyblyg
- Gweithio mewn rhan hardd o Gymru
- Cymryd rôl ddeniadol y gallwch chi ei ffitio o amgylch eich ymrwymiadau presennol
- Cael mewnwelediad i sut rydyn ni'n amddiffyn un o safleoedd mwyaf syfrdanol y wlad

Y Rôl

Fel Derbynnydd, byddwch yn darparu gwasanaeth derbyn a switsfwrdd o ansawdd uchel ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid, byddwch yn:

- Rheoli’r blwch derbyn e-bost ar gyfer ein cyfeiriad ‘parc’ cyffredinol
- Archebu ystafelloedd cynadledda a chyfarfod a gwneud trefniadau arlwyo
- Helpu i ddarparu gwasanaeth cymorth prosesu geiriau dwyieithog i staff yr Awdurdod
- Prosesu taliadau cardiau credyd yn bersonol a dros y ffôn
- Archebu cardiau adnabod ar gyfer staff newydd

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Derbynnydd, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad gweinyddol, a gafwyd mewn amgylchedd swyddfa brysur
- Profiad o ddelio ag ymholiadau gan y cyhoedd ar lefel derbynfa
- O leiaf, cyflymder teipio o 40 wpm
- Sgiliau TG da, gan gynnwys hyfedredd yn MS Office
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (neu gyfwerth)

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Ysgrifennydd, Gweinyddwr Swyddfa, PA, Cynorthwyydd Personol, Cynorthwyydd Gweinyddol, Asiantaeth yr Amgylchedd, neu Gynorthwyydd Gweithredol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00yb ar 23 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Derbynnydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Personnel

Pennaeth Personel

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 020
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£35,745 - £37,890

Pennaeth Personél
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Ydych chi'n weithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol profiadol a all arwain o'r tu blaen ac ysbrydoli'ch cyfoedion a'ch pobl? Ydych chi'n arbenigwr ar bopeth sy'n gysylltiedig â phersonél? Os felly, darllenwch ymlaen.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Bennaeth Personél i ymuno â ni yn barhaol, amser llawn i ddarparu arweinyddiaeth, cyngor a chefnogaeth sy'n gysylltiedig ag AD i'r Prif Swyddog Gweithredol, y Rheolwyr a'r Aelodau.

Y Buddion

- Cyflog o £ 35,745 - £ 37,890 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Y Rôl

Fel y Pennaeth Personél, byddwch yn chwarae rhan ganolog wrth lunio diwylliant, polisi a gwaith yr holl faterion sy'n ymwneud â gweithwyr.

Gan oruchwylio'r swyddogaeth Bersonél gyfan, byddwch yn cymryd perchnogaeth o amrywiol anghenion sy'n gysylltiedig â phobl o recriwtio i gadw, ymgysylltu â chysylltiadau gweithwyr a'r gyflogres i bolisi; ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth a bydd gennych gyfrifoldeb i gynnal enw da cadarnhaol, proffesiynol y swyddogaeth Personél yn ogystal ag arwain a gweithredu newid lle bo hynny'n briodol.

Fel y Pennaeth Personél, byddwch yn:
- Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau personél corfforaethol yn cael eu diweddaru a'u bod yn addas at y diben a'u bod yn cael eu gweithredu'n gyson ar draws pob adran
- Bod yn brif gyswllt ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur, rhanbarthol a lleol, ac ar gyfer trefniadau ymgynghori ar y cyd o fewn yr Awdurdod
- Bod yn gyfrifol am swyddogaeth y gyflogres ar y cyd â'r Pennaeth Cyllid gan sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud yn gywir ac ar amser trwy'r asiantaeth gyflogres
- Gweithredu fel Swyddog Iechyd a Diogelwch dynodedig yr Awdurdod gan sicrhau arferion iechyd a diogelwch da trwy adolygu a monitro cyson
- Gweinyddu a chynnal y broses Gwerthuso Swyddi yn gyson trwy'r Awdurdod
- Cynghori aelodau unigol o staff ar bob agwedd ar eu contract cyflogaeth ac unrhyw faterion eraill sy'n peri pryder iddynt
- Monitro'n rhagweithiol Rheoli Presenoldeb ac Absenoldeb yr Awdurdod mewn perthynas â Pholisi a Gweithdrefn Salwch a delio ag absenoldebau mewn modd priodol gan gynnwys unrhyw atgyfeiriadau
- Gweinyddu proses a systemau recriwtio'r Awdurdod, gan gynghori rheolwyr ar eu gofynion i baratoi disgrifiadau swydd, manylebau person, hysbysebion a threfnu cyfweliadau, tystlythyrau, ac ati.
- Cydlynu strategaethau hyfforddi a datblygu staff yr Awdurdod, gan baratoi cynllun hyfforddi blynyddol cynhwysfawr a threfnu hyfforddiant i staff

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Bennaeth Personél, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Gradd mewn pwnc / disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu
- Profiad o ddehongli a gweithredu polisïau a gweithdrefnau personél
- Gwybodaeth gadarn o'r gyfraith gyflogaeth gyfredol
- Gwybodaeth gadarn o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch
- Profiad amlwg o arwain a rheoli
- Profiad o arwain a rheoli newid yn llwyddiannus

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Bennaeth AD, Pennaeth Adnoddau Dynol, Pennaeth Pobl, Cyfarwyddwr AD, Cyfarwyddwr AD, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr Pobl, neu Gyfarwyddwr Pobl.

Felly, os ydych chi am ymgymryd â her newydd fel ein Pennaeth Personél, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Treftadaeth Ddiwylliannol

Prentisiaeth Cadwraeth Amgylcheddol y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 021
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Mae'r swydd uchod wedi'i gosod yng nghyd-destun ymrwymiad Partneriaethau Tirwedd y Carneddau APCEau i helpu i warchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Darllenwch fwy am Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau yma: https://www.eryri.llyw.cymru/looking-after/carneddau-partnership

Mae tîm Cadwraeth, Coetir ac Amaeth APCE a thîm Ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am lu o brosiectau cadwraeth a thirwedd rhagweithiol sy'n cyflawni nodau a phwrpasau craidd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Cyflwynir y rhain trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol, cymunedau a'r rheolwyr tir a pherchnogion lleol.
Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo staff Coetir a Choedwigaeth a thimau Ceidwaid Ogwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â staff perthnasol eraill o fewn Partneriaeth Tirwedd y Carneddau ar ystod eang o brosiectau ond gyda ffocws ar gyflawni elfennau cadwraeth amgylcheddol o waith y cynlluniau. Bydd hyn yn cynnwys ymgymryd ag ystod eang o waith ymarferol gan gynnwys cynorthwyo gydag archwiliadau diogelwch coed, gwaith diogelwch coed, rheoli coetir, ffensio, plannu a chynorthwyo gyda datblygiad y feithrinfa goed. Gall cyfrifoldebau eraill gynnwys cynorthwyo'r tîm i gyfleu negeseuon allweddol sy'n gysylltiedig â'n gwaith, gweithio gyda gwirfoddolwyr ac ysgolion wrth ddilyn cyfarwyddiadau a roddir gan y rheolwr llinell yn y tîm Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaeth.

Sut i wneud cais:
Anfonwch eich CV a'ch Datganiad Personol hyd at ddwy dudalen i Carneddau@eryri.llyw.cymru

Dyddiad cau: 17:00, Mai 3ydd, 2021

Am fanylion pellach ynglyn â'r swydd, cysylltwch â Rhydian Roberts ar 01766 770274 neu drwy e-bostio rhydian.roberts@eryri.llyw.cymru.

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
35


Share this vacancy

Wardeiniaid

Kickstart - Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (X2)

Arall

Job Ref
APCE 2021 023
Location
Arall
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (Kickstart)
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i dri hyfforddai Gweithiwr Ystâd Prosiect ymuno â'n tîm. Bydd un lleoliad gwaith yn Nolgellau a'r ddau arall yng Nghwm y Glo. Byddwch yn rhan o'r Gwasanaeth Wardeiniaid sy'n helpu'r cyhoedd i fwynhau'r cyfleoedd hamdden a gyflwynir gan y Parc, a hynny tra'n amddiffyn ei dirwedd, ei fywyd gwyllt a'i amgylchedd, ynghyd â buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.
Mae'r Gwasanaeth yn cyfrannu at gynnal a chadw meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo eraill sy'n eiddo i'r Awdurdod ac yn eu rheoli o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnal hawliau tramwy cyhoeddus ar dir arall lle bo hynny'n briodol.
Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• lefel ddigonol o ffitrwydd oherwydd gelwir ar eich sgiliau i wneud gwaith mewn ardaloedd ucheldirol anghysbell a allai fod yn hygyrch ar droed yn unig
• profiad o waith rheoli ystadau
• y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm bach o fewn gwasanaeth mwy
• sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
• trwydded yrru ddilys

Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein Depo yn Nolgellau a Chwm y Glo.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod. Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Kickstart - Gweithwr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant

Arall

Job Ref
APCE 2021 024
Location
Arall
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Gweithwyr Ystâd Prosiect dan Hyfforddiant (Kickstart)
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i dri hyfforddai Gweithiwr Ystâd Prosiect ymuno â'n tîm. Bydd un lleoliad gwaith yn Nolgellau a'r ddau arall yng Nghwm y Glo. Byddwch yn rhan o'r Gwasanaeth Wardeiniaid sy'n helpu'r cyhoedd i fwynhau'r cyfleoedd hamdden a gyflwynir gan y Parc, a hynny tra'n amddiffyn ei dirwedd, ei fywyd gwyllt a'i amgylchedd, ynghyd â buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.
Mae'r Gwasanaeth yn cyfrannu at gynnal a chadw meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo eraill sy'n eiddo i'r Awdurdod ac yn eu rheoli o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnal hawliau tramwy cyhoeddus ar dir arall lle bo hynny'n briodol.
Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• lefel ddigonol o ffitrwydd oherwydd gelwir ar eich sgiliau i wneud gwaith mewn ardaloedd ucheldirol anghysbell a allai fod yn hygyrch ar droed yn unig
• profiad o waith rheoli ystadau
• y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm bach o fewn gwasanaeth mwy
• sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
• trwydded yrru ddilys

Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein Depo yn Nolgellau a Chwm y Glo.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod. Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Warden Ardal (Gogledd)

Arall

Job Ref
APCE 2021 015
Location
Arall
Salary
£25,481 - £27,741

Warden Ardal - Gogledd
Pen-y-Pass, Caernarfon

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Warden Ardal i gefnogi Parc Cenedlaethol Gogledd Eryri.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741 y flwyddyn
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel ar waelod yr Wyddfa

Y Rôl

Fel Warden Ardal, byddwch yn cael y dasg o ddatblygu a chyflawni ystod o brosiectau a rhaglenni gwaith sy'n ymwneud â mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a rheoli hawliau tramwy.

Gan helpu i gyflawni strategaethau, amcanion a chynlluniau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar lefel leol, byddwch yn gweithredu fel cynrychiolydd lleol y parc i drigolion, ymwelwyr a rheolwyr tir. Byddwch yn darparu cyngor ar ddiogelwch, hamdden a rheoli parciau ac yn gweithio i ddatrys problemau a gwrthdaro fel y bo'n briodol.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Rheoli Wardeiniaid Patrol a Gwirfoddolwyr
- Hyrwyddo a chynorthwyo gyda chynlluniau cymunedol
- Patrolio a monitro cynefinoedd a gweithgareddau hamdden

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Ardal, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg (gweler Asesiad Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg yn y disgrifiad swydd)
- HND neu gymhwyster cyfatebol mewn Rheoli Tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol
- Profiad o Reoli Cefn Gwlad, materion hamdden a mynediad
- Profiad o weithio gyda pherchnogion tir a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychioli neu asiantaethau gwirfoddol
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00am ar 23 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Ardal, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Ymgysylltu

Kickstart - Cynorthwy-wyr Digidol dan Hyfforddiant (X2)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 022
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Cyflog Byw Cenedlaethol am yr oed

Cynorthwy-wyr Digidol dan Hyfforddiant (Kickstart)

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o fod yn cymryd rhan yn y Cynllun Kickstart newydd a ariennir gan y llywodraeth. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dim ond os:
• Ydych chi rhwng 16 a 24 oed
• Ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol
• Dyrannwyd Hyfforddwr Gwaith i chi trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy
y gallwch ymgeisio am rôl Kickstart.

Os ydych chi’n cwrdd â bob un o’r tri maen prawf, darllenwch isod plîs!

Mae gennym gyfle cyffrous i ddau hyfforddai Cynorthwyydd Digidol ymuno â'n tîm. Byddwch yn cynorthwyo'r Swyddogion Cyfathrebu a'r Swyddog Digidol yn eu gwaith o ymgysylltu â'n cynulleidfaoedd trwy ddulliau digidol. Bydd hyn yn cynnwys uwch lwytho cynnwys (cymdeithasol ac ar y we), monitro cyfryngau cymdeithasol, prawf ddarllen a golygu cynnwys, creu cynnwys digidol, dadansoddi data gan gynnwys lefelau cyrhaeddiad ac ymgysylltu.

Bydd gennych:
• y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
• profiad o ddefnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Youtube, Trydar, Facebook, Instagram a TikTok
• y ddawn i gynhyrchu cynnwys digidol creadigol ac ysbrydoledig
• Dealltwriaeth o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'i bwrpasau
• Dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar Eryri a'i chymunedau
Mae'r lleoliad gwaith hwn am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ym mis Mai gan weithio 25 awr yr wythnos. Fe'i lleolir yn ein swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siwr eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd Cynllun Kickstart a nodir uchod a'r meini prawf hanfodol a nodir yn y proffil rôl. Yna cysylltwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith a Mwy i gael eich cyfeirio atom. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio atom, gallwch gwblhau eich cais trwy system ar-lein yr Awdurdod . Ni dderbynnir CVau.

Dyddiad cau: 10.00yb, 7 Mai 2021

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2021
Powered by: Webrecruit