Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio

Swyddog Cynllunio

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2022 026
Location
Penrhyndeudraeth

Swyddog Cynllunio (Datblygu)
Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth,

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £28,226 - £33,486 y flwyddyn
- Gweithio mewn lleoliad hardd

Gan weithio ochr yn ochr â’n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt bendigedig, byddwch yn cael y cyfle i warchod a sicrhau datblygiad parhaus ein Parc godidog.

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio, byddwch yn cymhwyso eich dealltwriaeth o weithdrefnau cynllunio mewn tirwedd wledig, warchodedig i ystod o ddyletswyddau Rheoli Datblygu.

Yn y rôl hon, byddwch yn darparu cyngor cyn ymgeisio i bob ymholiad cynllunio trwy ein gwasanaeth Awdurdod Parc, gan ddarparu ymatebion yn unol â chanllawiau statudol.

Yn ogystal, byddwch yn prosesu ceisiadau cynllunio, gan eu hasesu yn erbyn canllawiau polisi ac ystyriaethau perthnasol, tra'n trafod diwygiadau i gyflwyniadau fel y bo'n briodol.

Yn hollbwysig, byddwch yn paratoi argymhellion ar gyfer ceisiadau yn unol â chynllun dirprwyo’r Awdurdod, gan gynnwys drafftio amodau angenrheidiol a rhesymau dros wrthod.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cydgysylltu â'r Tîm Cydymffurfiaeth ynghylch achosion o dorri rheolau cynllunio
- Prosesu categorïau eraill o geisiadau, megis ceisiadau o dan y Rheoliadau Hysbysebu neu dystysgrifau defnydd cyfreithlon
- Paratoi Datganiadau Apêl ar gyfer cynrychioliadau ysgrifenedig, gwrandawiadau anffurfiol ac apeliadau ymchwiliad cyhoeddus

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynllunio, bydd arnoch angen:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o baratoi adroddiadau a datganiadau
- Profiad o gynllunio a/neu reoli datblygu
- O leiaf aelodaeth myfyrwyr o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (rhoddir cymorth i gael aelodaeth RTPI)
- Y gallu i ddarllen a deall cynlluniau adeiladu
- Sgiliau TG da
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol
- Trwydded yrru lawn, ddilys gyda mynediad i gerbyd

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o reoli datblygu mewn ardal wledig a gwerthfawrogiad o'r materion cynllunio sy'n effeithio ar Barciau Cenedlaethol.

Byddai hefyd yn fuddiol cael y gallu i ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd GIS.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10am ar 18 Mai 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Swyddog Cynllunio Gwledig, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Cynllunydd Gwledig, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio.

Felly, os gallwch ddiogelu cymeriad ein Parc fel Swyddog Cynllunio, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Technegydd Cynllunio

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2022 025
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£10.60-£11.47 yr awr

Technegydd Cynllunio (Rhan-Amser)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Y Cwmni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Dechnegydd Cynllunio i ymuno â ni ar sail barhaol, rhan amser, gan weithio tri diwrnod yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £10.60 - £11.47 yr awr
- Gweithio mewn lleoliad hardd

Gan weithio ochr yn ochr â’n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt bendigedig, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a sicrhau datblygiad parhaus ein Parc godidog.

Y Rôl

Fel Technegydd Cynllunio, byddwch yn darparu cymorth technegol a gweinyddol i'n Tîm Adran Gynllunio, yn enwedig ar gyfer Polisi a Chynlluniau Strategol.

Yn y sefyllfa dechnegol hon, byddwch yn helpu i ddilysu a chofrestru ceisiadau trwy gynhyrchu dogfennau, cynlluniau a darparu rheolaeth cronfa ddata gywir a chymorth GIS.

Wrth ddilysu ceisiadau cynllunio, byddwch yn sicrhau bod y ffioedd cywir yn cael eu derbyn, yn paratoi llythyrau ar gyfer ceisiadau anghyflawn ac yn cynhyrchu taflenni cofnodi ar gyfer ceisiadau cyflawn.

Yn ogystal, byddwch yn

- Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a chefnogaeth
- Mewnbynnu ceisiadau cynllunio ar ein system TG
- Diweddaru a chynnal ceisiadau a chaniatâd cynllunio
- Cofrestru a phlotio achosion Cydymffurfiaeth yr Awdurdod
- Ymateb i gwestiynau sy'n ymwneud â chynllunio

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Dechnegydd Cynllunio, bydd angen:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Aelodaeth berthnasol o RTPI
- Dealltwriaeth dda o egwyddorion sylfaenol GIS
- Llythrennedd cyfrifiadurol da
- Addysg gyffredinol dda gan gynnwys o leiaf Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Daearyddiaeth ar lefel TGAU (neu gyfwerth)

Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster pellach (NVQ lefel 3 neu gyfwerth) mewn pwnc perthnasol.

Byddai hefyd yn fuddiol cael tua blwyddyn o brofiad o waith technegol a gweinyddol yn ymwneud â chyfrifiaduron.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr sydd wedi cael hyfforddiant yn Microsoft Project.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10am ar 18 Mai 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Weinyddwr Cymorth Cynllunio, Gweinyddwr Cynllunio, Technegydd Cymorth Cynllunio, Technegydd GIS, neu Swyddog GIS

Felly, os ydych chi am adeiladu eich profiad proffesiynol fel Technegydd Cynllunio, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Cynllunio

Ecolegydd (Cynllunio)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2022 011
Location
Penrhyndeudraeth

Ecolegydd (Cynllunio)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Ecolegydd profiadol i roi cyngor i'r adain Rheoli Datblygu o fewn yr Awdurdod.

Y Manteision

- Cyflog o £28,226 - £33,486
- Gweithio mewn amgylchedd mawreddog
- Y cyfle i lunio dyfodol y Parc Cenedlaethol

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr cynllunio proffesiynol o safon uchel i ddatblygu eu gyrfa o fewn golygfeydd godidog Eryri, gan wneud cyfraniad blaenllaw i ddyfodol datblygiadol y parc.

Bydd eich arbenigedd yn chwarae rhan annatod wrth ddatblygu ein dealltwriaeth o rinweddau arbennig, megis rhywogaethau endemig, Parc Cenedlaethol Eryri.

Y Rôl

Fel Ecolegydd, byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Gyfarwyddiaeth Rheoli Tir, gan roi cyngor ac ymgynghori. Byddwch yn asesu ac yn darparu cyngor ecolegol arbenigol ar ystod o gynigion datblygu a rheoli tir o fewn y Parc Cenedlaethol.

Wrth i chi gynnal arolygon o rywogaethau a chynefinoedd, bydd eich canfyddiadau yn dylanwadu'n uniongyrchol ar bolisi corfforaethol ac adrannol a chanllawiau cynllunio atodol cysylltiedig. Bydd eich adroddiadau yn allweddol wrth ddarparu tystiolaeth i wrandawiadau, apeliadau ac ymholiadau cyhoeddus.

Yn ogystal, byddwch yn darparu mewnbwn ecolegol i Wasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru (Cofnod) lle bo'n berthnasol i ddatblygiad y gwasanaeth.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Ecolegydd, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o gynllunio datblygu a'i gymhwyso mewn perthynas â materion ecolegol a bioamrywiaeth
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisi cyfredol a newydd mewn perthynas â materion ecolegol a bioamrywiaeth
- Gwybodaeth a phrofiad cadarn o reoli cynefinoedd ac arferion rheoli tir cynaliadwy
- Dal Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop ar gyfer ystlumod
- Profiad o ysgrifennu adroddiadau gwyddonol, adroddiadau pwyllgor, proflenni tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau a datganiadau tystion
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Byddai’n fuddiol i’ch cais fod â phrofiad o ddefnyddio cymwysiadau a systemau GIS, yn ogystal â gwybodaeth am y trefniadau trwyddedu rhywogaethau a warchodir.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Ecolegydd y Parc Cenedlaethol, Ecolegydd Ymgynghorol, Ecolegydd Ardal, Ecolegydd Cefnogi Cynllunio, Ecolegydd Wildscapes, neu Ecolegydd Cynllunio.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00am ar 18 Mai 2022.

Felly, os ydych chi am warchod ein hamgylchedd syfrdanol fel Ecolegydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Plas Tan y Bwlch

Cogydd Cynorthwyol - Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Job Ref
APCE 2022 029
Location
Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch
Cogydd, £10.60 - £11.93 yr awr

Rydym am benodi Cogydd Cynorthwyol rhan-amser i weithio 25 awr yr wythnos.

Bydd hyn yn bennaf i gyflenwi gwasanaeth brecwast yn y Plas ar sail rota ar gyfer y sefydliad gwely a brecwast. Yn y dyfodol, gall gynnwys sifftiau gyda'r nos i baratoi prydau tebyg i fwyd bar a pharatoi ar gyfer digwyddiadau.
I wneud cais am y swydd, dylai fod gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd cegin fasnachol neu fod â chymhwyster City and Guilds 706/2 neu gyfwerth, bod â phrofiad o baratoi prydau ar gyfer dietau arbennig a bod â Thystysgrif Bwyd, Iechyd a Hylendid Sylfaenol. Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y rolau hyn yw 10.00yb ar y 24 Mai 2022.

Function
Plas Tan y Bwlch
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
25 awr yr wythnos


Share this vacancy

Treftadaeth Ddiwylliannol

Prentisiaeth Cadwraeth Amgylcheddol y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2022 014
Location
Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Y Manteision

- Cyflog Isafswm Cyflog Cenedlaethol
- Gweithio mewn amgylchedd mawreddog
- Y cyfle i lunio dyfodol y Parc Cenedlaethol

Pwrpasau Allweddol y Swydd

Pwrpas allweddol y swydd hon yw darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr i gynorthwyo eu sgiliau a'u datblygiad addysgol, rhoi profiad gwaith iddynt a fydd yn barod am y gweithle wedi’u harfogi â sgiliau na fyddent efallai wedi'u datblygu'n llawn ar eu cwrs academaidd.
• Cynorthwyo'r Gwasanaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaeth i gyflawni eu hamcanion.
• Cefnogi a chynorthwyo'r Gwasanaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaeth ar brosiectau penodol a thasgau gwaith yn ôl yr angen.
• Cynorthwyo Ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gyflawni eu hamcanion.
• Cefnogi a chynorthwyo Ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar brosiectau penodol a thasgau gwaith yn ôl yr angen.
• Meithrin a chynnal cysylltiadau da rhwng preswylwyr, rheolwyr tir, ymwelwyr, y gymuned amaethyddol a diddordebau cadwraeth.

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Amser llawn
Type
Contract Dros Dro
Hours
35 awr yr wythnos


Share this vacancy

Ymgysylltu

Cynorthwy-ydd Canolfannau Croeso

Arall

Job Ref
APCE 2022 028
Location
Arall

Cynorthwy-ydd Canolfan Wybodaeth
Aberdyfi, Beddgelert & Betws y Coed

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal â mynydd uchaf a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae ein Canolfannau Croeso yn esiampl o wybodaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol, yr ardal leol, Cymru a thu hwnt. Gan ddarparu ar gyfer pob angen, o'r tripiwr dydd achlysurol i'r fforiwr brwd, mae ein staff wrth law i ateb cwestiynau, darparu cyfarwyddiadau i'r mannau harddwch gorau ac argymell yr anrheg berffaith i goffáu'r daith.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Canolfan Groeso i ymuno â ni ar gytundeb dros dro, yn gweithio 3 – 5 diwrnod yr wythnos, yn gwasanaethu tair o’n Canolfannau Croeso yn Aberdyfi, Beddgelert a Betws y Coed.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Gweithredu fel eiriolwr dros Barc Cenedlaethol Eryri a Chymru
- Gweithio mewn lleoliad hardd
- Cymryd rôl ddiddorol lle nad oes dau ddiwrnod yr un peth
- Helpwch i greu atgofion parhaol i ymwelwyr
- Cynyddu eich profiad o weithio gyda'r cyhoedd

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, byddwch yn rhoi cyngor a chymorth i’r cyhoedd am yr ardal leol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymru a thu hwnt.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn cynorthwyo ymwelwyr gydag ystod eang o ymholiadau, gan eu hannog i fwynhau cefn gwlad mewn modd diogel a chyfrifol a hyrwyddo atyniadau, amwynderau lleol a digwyddiadau.

Byddwch hefyd yn:

- Darparu gwybodaeth am rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri
- Helpu i gynnal ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol
- Cefnogi gweithgareddau addysgol ac iechyd a lles yn y canolfannau
- Helpwch ein Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy i ddatblygu'r ganolfan fel cyrchfan i ddarganfod
- Gwerthu eitemau a phrosesu taliadau cwsmeriaid

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, bydd angen:

- Y gallu i siarad yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gwybodaeth am rinweddau'r Parc Cenedlaethol a'r ardal, a brwdfrydedd drostynt
- Dealltwriaeth dda o ddaearyddiaeth ac atyniadau Cymru
- Sgiliau TG sylfaenol, gan gynnwys MS Word ac Excel
- Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc
- Trwydded yrru ddilys a mynediad at eich cludiant eich hun

Byddai profiad o ymdrin ag arian, siec a chardiau credyd yn fuddiol, ynghyd â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol mewn un neu fwy o’r prif ieithoedd Ewropeaidd, yn ogystal â’r Gymraeg a’r Saesneg.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr, Cynorthwyydd Gwybodaeth i Dwristiaid, Cynghorydd Gwybodaeth, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynorthwy-ydd Siop, Cynorthwy-ydd Canolfan, Cynghorydd Manwerthu, neu Gynorthwyydd Manwerthu.

I wneud cais am rôl Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Cynorthwy-ydd Canolfan Groeso - Betws y coed

Arall

Job Ref
APCE 2022 027
Location
Arall

Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth
(2 – 5 diwrnod yr wythnos = 3 - 5 diwrnod o'r Pasg hyd ddiwedd Hydref ac yna 2 ddiwrnod yr wythnos dros misoedd y Gaeaf)
Betws y Coed

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal â mynydd uchaf a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae ein Canolfannau Croeso yn esiampl o wybodaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol, yr ardal leol, Cymru a thu hwnt. Gan ddarparu ar gyfer pob angen, o'r tripiwr dydd achlysurol i'r fforiwr brwd, mae ein staff wrth law i ateb cwestiynau, darparu cyfarwyddiadau i'r mannau harddwch gorau ac argymell yr anrheg berffaith i goffáu'r daith.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Canolfan Wybodaeth i ymuno â ni yn rhan amser, gan weithio dau i bum diwrnod yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Gweithredu fel eiriolwr dros Barc Cenedlaethol Eryri a Chymru
- Gweithio mewn lleoliad hardd
- Cymryd rôl ddiddorol lle nad oes dau ddiwrnod yr un peth
- Helpwch i greu atgofion parhaol i ymwelwyr
- Cynyddu eich profiad o weithio gyda'r cyhoedd

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, byddwch yn darparu cyngor a chymorth i’r cyhoedd am yr ardal leol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymru a thu hwnt.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn cynorthwyo ymwelwyr gydag ystod eang o ymholiadau, gan eu hannog i fwynhau cefn gwlad mewn modd diogel a chyfrifol a hyrwyddo atyniadau, amwynderau lleol a digwyddiadau.

Byddwch hefyd yn:

- Darparu gwybodaeth am rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri
- Helpu i gynnal ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol
- Cefnogi gweithgareddau addysgol ac iechyd a lles yn y canolfannau
- Datblygu'r ganolfan fel cyrchfan ar gyfer darganfod ac ymgysylltu cymhellol
- Gwerthu eitemau a phrosesu taliadau cwsmeriaid

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, bydd angen:

- Y gallu i siarad yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gwybodaeth am rinweddau'r Parc Cenedlaethol a'r ardal, a brwdfrydedd drostynt
- Dealltwriaeth dda o ddaearyddiaeth ac atyniadau Cymru
- Sgiliau TG sylfaenol, gan gynnwys MS Word ac Excel
- Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc
- Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cludiant eich hun

Byddai profiad o ymdrin ag arian, siec a chardiau credyd yn fuddiol, ynghyd â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol mewn un neu fwy o’r prif ieithoedd Ewropeaidd, yn ogystal â’r Gymraeg a’r Saesneg.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr, Cynorthwyydd Gwybodaeth i Dwristiaid, Cynghorydd Gwybodaeth, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynorthwy-ydd Siop, Cynorthwy-ydd Canolfan, Cynghorydd Manwerthu, neu Gynorthwyydd Manwerthu.

I wneud cais am rôl Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaeth Ymgysylltu
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
2 - 5 diwrnod yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2022
Powered by: Webrecruit