Working with Us

Current Vacancies

Aelod Annibynnol

Aelod o Bwyllgor Safonau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2023 006
Location
Penrhyndeudraeth

PENODI AELOD ANNIBYNNOL I’R PWYLLGOR SAFONAU

Mae’r Awdurdod yn dymuno penodi Aelod Annibynnol ar gyfer ei Bwyllgor Safonau.
Mae’r swydd yn cael tâl ar ffurf ffi ddyddiol wedi’i gapio ar fwyafswm o 4 diwrnod llawn y flwyddyn.
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol fel y mae’r angen i sicrhau cydbwysedd o sgiliau ac arbenigedd ar y Pwyllgor Safonau. Bydd amrywiaeth daearyddol da fydd yn cynrychioli’r ardal gyfan hefyd yn cael ystyriaeth.

£210 Ffi Ddyddiol (4 awr a mwy) £105 Ffi ½ Diwrnod (Hyd at 4 awr)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Chwefror 12fed 2023

Function
Aelod Annibynnol
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
Achlysurol

Share this vacancy

Cynllunio

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2023 003
Location
Penrhyndeudraeth

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth)
Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio i ymuno â ni am gyfnod llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Os oes gennych brofiad o gynllunio gwledig ac wedi ymrwymo i helpu i ofalu am ardal ysblennydd o fyd natur, yna mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â'n sefydliad.

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio, byddwch yn sicrhau bod ein gwasanaethau cynllunio’n cael eu darparu’n effeithiol, gan ganolbwyntio ar agweddau cydymffurfio, a rhoi cyngor ar y Deddfau Cynllunio, Deddf yr Amgylchedd a deddfwriaeth berthnasol arall.

Wrth brosesu ceisiadau cynllunio, byddwch yn trafod diwygiadau, yn gwneud argymhellion ac yn drafftio amodau neu resymau dros wrthod.

Wrth gyflwyno adroddiadau i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, Paneli Ymweld a Gweithgorau, byddwch yn paratoi datganiadau ar gyfer apeliadau ac yn cynrychioli'r Awdurdod mewn gwrandawiadau ac ymchwiliadau cyhoeddus.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Gweithredu fel llygad-dyst lle bo angen
- Cynnal ymchwiliadau i bob achos honedig o dorri rheolau cynllunio
- Cyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau cydymffurfio cynllunio
- Cynrychioli'r Awdurdod mewn cyfarfodydd
- Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth, polisi ac arfer gorau

Amdanoch chi

I gael eich ystyried fel Swyddog Cynllunio, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o gynllunio gwledig
- Y gallu i ddarllen a deall cynlluniau adeiladu
- llythrennedd TG
- Cymhwyster lefel gradd perthnasol

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 13 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynllunio Technegol, Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio, Swyddog Cefnogi Cynllunio, Swyddog Gorfodi Cynllunio, neu Swyddog Polisi Cynllunio.

Felly, os hoffech ymuno â ni fel Swyddog Cynllunio, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2023 002
Location
Penrhyndeudraeth

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth)
Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a Lloegr a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio i ymuno â ni am gyfnod llawn amser, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Os oes gennych brofiad o gynllunio gwledig ac wedi ymrwymo i helpu i ofalu am ardal ysblennydd o fyd natur, yna mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â'n sefydliad.

Y Rôl

Fel Swyddog Cynllunio, byddwch yn sicrhau bod ein gwasanaethau cynllunio’n cael eu darparu’n effeithiol, gan ganolbwyntio ar agweddau cydymffurfio, a rhoi cyngor ar y Deddfau Cynllunio, Deddf yr Amgylchedd a deddfwriaeth berthnasol arall.

Wrth brosesu ceisiadau cynllunio, byddwch yn trafod diwygiadau, yn gwneud argymhellion ac yn drafftio amodau neu resymau dros wrthod.

Wrth gyflwyno adroddiadau i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, Paneli Ymweld a Gweithgorau, byddwch yn paratoi datganiadau ar gyfer apeliadau ac yn cynrychioli'r Awdurdod mewn gwrandawiadau ac ymchwiliadau cyhoeddus.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Gweithredu fel llygad-dyst lle bo angen
- Cynnal ymchwiliadau i bob achos honedig o dorri rheolau cynllunio
- Cyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau cydymffurfio cynllunio
- Cynrychioli'r Awdurdod mewn cyfarfodydd
- Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth, polisi ac arfer gorau

Amdanoch chi

I gael eich ystyried fel Swyddog Cynllunio, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o gynllunio gwledig
- Y gallu i ddarllen a deall cynlluniau adeiladu
- llythrennedd TG
- Cymhwyster lefel gradd perthnasol

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 13 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynllunio Technegol, Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio, Swyddog Cefnogi Cynllunio, Swyddog Gorfodi Cynllunio, neu Swyddog Polisi Cynllunio.

Felly, os hoffech ymuno â ni fel Swyddog Cynllunio, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Treftadaeth Ddiwylliannol

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2023 004
Location
Penrhyndeudraeth

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli (FTC)
Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth (gyda dyddiau rheolaidd yn swyddfa Cefnfaes, Bethesda a lleoliadau eraill yn ardal y Cynllun)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau (CLPP) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau dan fygythiad (grwp o fynyddoedd yn Eryri) trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Dehongli i ymuno â’n tîm ar sail amser llawn, am gontract tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2025.

Y Manteision

- Cyflog o £24,948 - £27,852 y flwyddyn (pro rata)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, byddwch yn dosbarthu negeseuon CLPP i'r Bartneriaeth, rhanddeiliaid, defnyddwyr a'r cyhoedd yn ehangach trwy amrywiaeth o sianeli.

Gan feithrin dealltwriaeth a chefnogaeth y cyhoedd a rhanddeiliaid i’r cynllun, byddwch yn cydlynu ac yn cynorthwyo gyda rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu.

Gan hyrwyddo gwaith y cynllun, byddwch yn datblygu’r wefan, cyfryngau cymdeithasol a chyswllt â’r wasg a chysylltiadau cyhoeddus yn ogystal â rhannu gwybodaeth gyda’n partneriaid a’n cyllidwyr.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o gyfathrebu digidol
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheolaeth cefn gwlad
- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol
- Hyfedredd mewn TG, gan gynnwys Microsoft Office
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
- Trwydded yrru lawn, ddilys a'r defnydd o gerbyd

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 26 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Marchnata Digidol, Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata Digidol, Swyddog Gweithredol Cyfathrebu Marchnata, Gweithredwr Marcoms, Gweithredwr Ymgyrch Farchnata, neu Swyddog Gweithredol Cyfathrebu.

Felly, os ydych chi am ddatblygu eich gyrfa fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2023 005
Location
Penrhyndeudraeth

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol (FTC)
Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth (gyda dyddiau rheolaidd yn swyddfa Cefnfaes, Bethesda a lleoliadau eraill yn ardal y Cynllun)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau (CLP) (y Cynllun) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau dan fygythiad (grwp o fynyddoedd yn Eryri) trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ardal eang. amrywiaeth o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i ymuno â’n tîm ar sail amser llawn, am gontract tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2025.

Y Manteision

- Cyflog o £27,852 - £32,020 y flwyddyn (pro rata)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Y Rôl

Fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, byddwch yn codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun ymhlith cymunedau lleol.

Gan greu mentrau a arweinir gan y gymuned, byddwch yn canolbwyntio ar weithgareddau lles ac addysg sy’n annog ac yn cefnogi unigolion i ddeall pwysigrwydd y dirwedd a’r rôl y gallant ei chwarae wrth ddiogelu ei dyfodol.

Byddwch hefyd yn cefnogi datblygiad a gweithrediad syniadau prosiect a gynhyrchir gan gymheiriaid sy’n cyfrannu at amcanion y Cynllun ac yn dangos buddion cymdeithasol, economaidd, addysg a lles i gyfranogwyr.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cefnogi a chydlynu recriwtio gwirfoddolwyr
- Gwerthuso a chasglu data ymgysylltu a chyfranogiad
- Cynrychioli'r Cynllun mewn cyfarfodydd allanol a digwyddiadau partneriaeth

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, bydd angen y canlynol arnoch:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol, cydgysylltu mentrau a arweinir gan wirfoddolwyr a gweithio gyda grwp cymunedol
- Profiad o weithio gyda phobl ifanc
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheolaeth cefn gwlad
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn Datblygiad Cymunedol, Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned neu bwnc perthnasol
- Trwydded yrru lawn, ddilys a'r defnydd o gerbyd

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 26 Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Ymgysylltu, Swyddog Prosiect Ymgysylltu, Swyddog Allgymorth, Swyddog Allgymorth Cymunedol, Swyddog Cymorth Prosiect, neu Swyddog Ymgysylltu Rhaglen.

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl newydd i ffynnu fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Treftadaeth Ddiwylliannol
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37 awr yr wythnos

Share this vacancy

Ymgysylltu

Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa - Cyfnod Mamolaeth – 1 Blwyddyn

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2022 049
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Cyflog o £14.44 - £16.60 yr awr

Swyddog Partneriaeth (FTC) Cyfnod Mamolaeth – 1 Blwyddyn
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Eryri

Y Sefydliad

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Sefydlwyd Partneriaeth Yr Wyddfa a Chynllun yr Wyddfa yn 2018 i ddod â thirfeddianwyr a sefydliadau ynghyd i ystyried sut y dylid rheoli’r Wyddfa yn y dyfodol.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Partneriaeth i arwain ar ddatblygiad Partneriaeth Yr Wyddfa a Chynllun yr Wyddfa yn llawn amser ar gyfer cytundeb tymor penodol o flwyddyn i gyflenwi dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Y Manteision

- Cyflog o £14.44 - £16.60 yr awr
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Mae hwn yn gyfle eithriadol i reolwr prosiect rhagweithiol sydd â phrofiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid cyhoeddus ac allanol i gamu i rôl ddifyr ac amrywiol gyda’n sefydliad ymroddedig.

Y Rôl

Fel Swyddog Partneriaeth, byddwch yn rheoli cyflwyno a datblygu amrywiol brosiectau o fewn Cynllun yr Wyddfa, ar amser ac o fewn y gyllideb.

Byddwch yn rheoli partneriaethau strategol, gan weithio'n agos gydag ystod o sefydliadau allanol a rhanddeiliaid i sicrhau bod prosiectau'n cael eu gweithredu'n llwyddiannus.

Wrth adolygu cynnydd Cynllun yr Wyddfa, byddwch yn monitro prosiectau ac yn arwain ar gynhyrchu adroddiadau a dadansoddi data i adrodd i’r tîm rheoli.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Datblygu ceisiadau grant i sicrhau cyllid allanol
- Cydlynu cyfarfodydd ac is-grwpiau
- Hyrwyddo gwaith drwy'r wasg, cyfryngau cymdeithasol a ffynonellau eraill
- Rheoli a diweddaru gwefan Partneriaeth yr Wyddfa

Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Partneriaeth, bydd angen:

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol
- Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio technegau ansoddol a meintiol ar gyfer dadansoddi data
- Profiad o drefnu a chynnal digwyddiadau
- Profiad o reoli prosiectau
- Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd
- Gradd berthnasol neu gymhwyster neu brofiad cyfatebol
- Hyfedredd TG
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 20fed o Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Partneriaeth, Swyddog Prosiect, Rheolwr Prosiect, Swyddog Allgymorth, neu Swyddog Monitro.

Felly, os ydych chi’n barod i ymgymryd â rôl newydd gyffrous fel Swyddog Partneriaeth, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaeth Ymgysylltu
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37 awr yr wythnos

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2023
Powered by: Webrecruit