Working with Us

Current Vacancies

Eiddo

Swyddog Eiddo

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 005
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£27,741 - £31,346 Pro-rata

Swyddog Eiddo (Rhan Amser 30 awr yr wythnos, Cytundeb Tymor Penodol)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Eiddo i ymuno â ni yn rhan-amser ar gyfer contract pedair blynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 pro rata
- Sicrhau bod safleoedd ac adeiladau ledled Parc Cenedlaethol Eryri yn parhau i gael eu cynnal a'u cadw'n dda
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Y Rôl

Fel Swyddog Eiddo, byddwch yn rhan o dîm bach sy'n gyfrifol am ein hadeiladau a'n safleoedd a'r gwaith cynnal a chadw cysylltiedig.

Mae ein hystâd yn amrywio o adeiladau rhestredig i safleoedd eiconig, canolfannau gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio a chyfleusterau amrywiol yn ogystal â choetiroedd a thiroedd amwynder.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Darparu cefnogaeth dechnegol i brosiectau atgyweirio, cynnal a chadw a datblygu
- Cefnogi cyflwyno'r Cynllun Rheoli Asedau
- Datblygu, adolygu a chynnal gweithdrefn i sicrhau diogelwch safle
- Datrys materion eiddo o ddydd i ddydd
- Helpu i gyflawni ein prosiectau arbed ynni, effeithlonrwydd a lleihau ôl troed carbon

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Eiddo, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad ar lefel dechnegol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo
- Profiad o redeg mân gontractau gwaith a rheoli prosiectau
- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth) mewn adeiladu / arolygu (neu bwnc perthnasol arall) neu brofiad ymarferol helaeth mewn rheoli asedau / eiddo
- Gwybodaeth ymarferol o faterion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reoli eiddo
- Y gallu i gynnal arolygon a chynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol
- Y gallu i gynnal arolygon cyflwr, paratoi amcangyfrifon ac ysgrifennu manylebau gwaith ar gyfer gwaith adeiladu
- Y gallu i reoli contractau yn ddiogel, gan ymgorffori Rheoliadau, Dylunio a Rheoli Adeiladu
- Y gallu i weithredu systemau cynnal a chadw sefydledig a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch
- Y gallu i ddefnyddio meddalwedd a rhaglenni Microsoft
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynnal a Chadw Eiddo, Swyddog Cyfleusterau, Swyddog Gwasanaethau Eiddo, Cydlynydd Cynnal a Chadw, neu Swyddog Cynnal a Chadw.

Rôl ran-amser yw hon sy'n gweithio 30 awr yr wythnos.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 12fed o Fawrth 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Eiddo, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaethau Eiddo
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
30


Share this vacancy

Ymgysylltu

Swyddog Cyfathrebu Digidol

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 007
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Swyddog Cyfathrebu Digidol (Swydd 12 mis)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth / Gweithio o Bell

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Digidol i ymuno â ni am gontract tymor penodol 12 mis.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741 y flwyddyn
- Chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hyrwyddo ac ymwybyddiaeth Parc Cenedlaethol Eryri
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri neu'ch cartref eich hun

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'n Swyddogion Cyfathrebu i ddarparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefan rhagorol i yrru gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Barc Cenedlaethol Eryri.

Gan gynhyrchu amrywiaeth o gyfathrebu digidol deniadol ac ysbrydoledig, byddwch yn arwain yn arbennig ar benwythnosau a Gwyliau Banc, gan hyrwyddo'r Parc Cenedlaethol ac ymddygiad cadarnhaol ynddo.

Gan gyflawni ein strategaeth gyfathrebu, byddwch hefyd yn codi ymwybyddiaeth o rinweddau arbennig Eryri a dibenion craidd yr Awdurdod.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu Digidol, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad o gyfleu materion dadleuol i'r cyhoedd yn gyffredinol mewn ffordd atyniadol
- Profiad o ddatblygu a darparu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol
- Profiad o gyfathrebu digidol gan gynnwys gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
- Gradd neu gymhwyster neu brofiad cyfatebol mewn cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â'r cyfryngau, astudiaethau digidol neu farchnata neu bwnc tebyg sydd â chysylltiad agos
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda'r ddawn i gynhyrchu deunydd digidol creadigol a ffeithiol bywiog a chyffrous yn y Saesneg a'r Gymraeg yn gywir, gan gynnwys y gallu i addasu arddull a thôn y llais i ddiwallu anghenion y gynulleidfa.
- Y gallu i gyfieithu deunydd ysgrifenedig creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg a'r Saesneg i'r Gymraeg, heb golli naws na ffocws y darn
- Sgiliau cyfrifiadurol / Microsoft Office, ynghyd â phrofiad a gwybodaeth am CMS, HTML a Google Analytics

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Cynnwys, Swyddog Marchnata Digidol, Ysgrifennwr Copi, Swyddog Gweithredol Marchnata Digidol, Crëwr Cynnwys, Swyddog Gweithredol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, neu'r Weithrediaeth Cynnwys.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00 yb ar 16 Mawrth 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaeth Ymgysylltu
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2021
Powered by: Webrecruit