Working with Us

Current Vacancies

Cyllid

Pennaeth Cyllid

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 035
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£39,880 - £41,881

Pennaeth Cyllid
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Bennaeth Cyllid i oruchwylio ein gwasanaethau ariannol o'n swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Y Buddion

- Cyflog o £ 39,880 - £ 41,881
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Dyma'r rôl ddelfrydol i weithiwr proffesiynol cyllid o safon uchel ddatblygu ei yrfa, cael effaith a datblygu ei sgiliau a'i brofiad ymhellach gyda'n Awdurdod Parc Cenedlaethol blaenllaw wrth reoli ein hamgylchedd beirniadol.

Y Rôl

Fel y Pennaeth Cyllid, byddwch yn cael y dasg o reoli'r modd y darperir gwasanaethau ariannol o ddydd i ddydd i'r Awdurdod.

Yn benodol, byddwch yn cyflawni ein swyddogaethau ariannol craidd gan gynnwys cynllunio a gosod cyllideb, adrodd ariannol, cyfrifon a chyfriflyfrau blynyddol, rheoli credydwyr a dyledwyr, TAW a hawliadau staff.

Gan weithio ar y cyd â'n Prif Swyddog Cyllid, byddwch yn darparu cyngor ariannol ac yn chwarae rhan allweddol mewn strategaeth a chynllunio corfforaethol, yn ogystal â gweithredu mewn swyddogaeth rheoli trysorlys a thrafod elfennau eraill sy'n gysylltiedig â chyllid fel yswiriant.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Bennaeth Cyllid, bydd angen i chi:

- Sgiliau Cymraeg rhugl, yn ogystal â Saesneg
- I fod yn gyfrifydd cymwys llawn (neu'n rhannol)
- Profiad ymarferol perthnasol helaeth o fewn amgylchedd gwaith cyllid
- Profiad o reoli ac arwain tîm
- Profiad o baratoi a monitro cyllidebau
- Dealltwriaeth gynhwysfawr o reolaeth ariannol awdurdodau lleol
- Y gallu i ysgrifennu'n gryno ac yn eglur
- Lefel dda o lythrennedd cyfrifiadurol ac yn gymwys gyda meddalwedd Microsoft Office yn gyffredinol ac Excel yn benodol
- Trwydded yrru ddilys

Byddai profiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli ariannol ‘Exchequer’ yn fuddiol i'ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Bennaeth Cyfrifon, Uwch Gyfrifydd, Rheolwr Cyfrifon, Rheolwr Cyfrifeg, Rheolwr Cyllid, Pennaeth Cyfrifeg, neu Reolwr Ariannol.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar 17 Awst 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel y Pennaeth Cyllid, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2021
Powered by: Webrecruit